GR_3GR_2GR_5GR_6GR_7GR_8

Inwestycja a środowisko

Przeprowadzane prace będą realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, z poszanowaniem praw mieszkańców i zachowaniem wszelkich norm środowiskowych oraz zasad bezpieczeństwa. Celem rozbudowy rozdzielni 220 kV w stacji 220/110 kV Groszowice jest jej modernizacja, a tym samym zapewnienie mieszkańcom nieprzerwanych dostaw energii elektrycznej. Dzięki rozbudowie stacji znacznie zwiększy się komfort dostarczanej jakości usług energetycznych.

Prace budowlane wykonywane będą z największą starannością oraz zgodnie z wszelkimi regulacjami prawnymi, do których należy m.in. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. nr 192 poz. 1883).

Stacja Groszowice, podobnie do innych obiektów tego typu w kraju, jest zaprojektowana i zbudowana w taki sposób, aby poza jej ogrodzeniem nie występowało pole elektryczne i magnetyczne o natężeniach przekraczających dozwolone przepisami poziomy. Dzięki temu przebywanie w okolicach stacji elektroenergetycznych jest całkowicie bezpieczne dla ludzi oraz innych organizmów żywych.

Warto zauważyć, że wytwarzanie pola elektromagnetycznego jest zjawiskiem charakterystycznym nie tylko dla stacji elektroenergetycznych czy linii napowietrznych, lecz wiąże się z pracą każdego urządzenia elektrycznego powszechnego użytku, takiego jak np. suszarka do włosów, pralka, telewizor itd. Oddziaływanie stacji dla osób przebywających w jej pobliżu można porównać z oddziaływaniem pola elektromagnetycznego pracującego odkurzacza (Tabela 1 i 2).

 

tabela_pola_elektro
Tabela 1
Źródło: materiały Inwestora

tabela_pola_magnetyczne
Tabela 2
Źródło: materiały Inwestora

W celu zapewnienia komfortu życia mieszkańców i dbałości o ochronę środowiska, opracowano również wytyczne dotyczące występowania szumu akustycznego. Określa je Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. nr 120, poz. 826).

Występowanie szumów jest zjawiskiem niezauważalnym w przypadku stacji elektroenergetycznej, o znikomym poziomie hałasu, poniżej 50 dB (decybeli). Po rozbudowie, stacja elektroenergetyczna 220/110 kV Groszowice utrzyma poziom generowanego natężenia szumu akustycznego na niezmiennym, niskim poziomie i dalej będzie się on mieścił w zakresie normy dla zabudowy mieszkaniowej oraz terenów wypoczynkowych i usługowych. Dlatego też ewentualny szum nie będzie uciążliwy dla środowiska  naturalnego oraz okolicznych mieszkańców.

wykres_halas1
Źródło: materiały Inwestora

Rozbudowa rozdzielni 220 kV w stacji 220/110 kV Groszowice znacząco poprawi niezawodność i bezpieczeństwo stacji, a tym samym przyczyni się do znaczącej poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju.